Splňte GDPR aj vďaka cloud:LINK-u
Prejdite na cloud:LINK – najmodernejšie IT riešenie od Slovanetu
cloud:LINK
GDPR a ochrana osobných údajov
Využívaním virtuálneho datacentra a platformy cloud:LINK môžete neustále chrániť vaše systémy a zároveň prispievať k zvýšeniu úrovne ochrany spracovávaných osobných údajov. Navyše máte k dispozícii 3-dňovú automatizovanú zálohu celého virtuálneho privátneho servera.
Tieto funkcionality efektívne podporujú dodržiavanie základnej požiadavky nariadenia EP a Rady EU č. 2016/679 o ochrane osobných údajov - General Data Protection Regulation (GDPR), ktoré vstupuje do platnosti 25. mája 2018. Nariadenie definuje nové požiadavky na ochranu pri získavaní, spracúvaní a archivovaní osobných údajov fyzických osôb. 
Prechod do cloudu od Slovanetu je v tejto súvislosti jednoduché, cenovo výhodné, efektívne a zároveň bezpečné technologické riešenie na zabezpečenie súladu vašej firemnej politiky s nariadením GDPR.
Ďalšie súvisiace skutočnosti
  • Odborníci sa väčšinovo zhodujú v názore, že dáta sú z mnohých hľadísk bezpečnejšie uložené v cloude ako v samotnej firme/organizácii.
  • Nemusíte investovať do vlastnej infraštruktúry a jej prísnej ochrany, poskytovateľ cloudu to urobí za vás a profesionálnejšie.
  • Pre každý z vašich virtuálnych serverov je dostupný nástroj pre softvérovo definovanú sieť VMware NSX EDGE, ktorý už v základnej konfigurácii obsahuje funkcie ako DHCP, NAT, Firewall, statický routing, VPN a Load Balancer.
  • Operácie s citlivými dátami môžete vykonávať centralizovane a pod dozorom.
  • V porovnaní so službami globálnych poskytovateľov, dáta platformy cloud:LINK neopúšťajú hranice SR bez vášho vedomia.
Certifikované medzinárodné štandardy podporujúce nariadenie o ochrane osobných údajov GDPR na území Európskej únie
Slovanet ako poskytovateľ cloudových služieb kontinuálne dbá na bezpečnosť dát v maximálnej možnej miere. Okrem certifikovaného integrovaného systému riadenia sme v našej spoločnosti implementovali a úspešne certifikovali nasledovné manažérske systémy, ktoré svojou podstatou a vzájomne previazanými internými procesmi kontinuálne podporujú dodržiavanie relevantných požiadaviek GDPR:
  • Systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 27001:2013.
  • Systém riadenia IT služieb podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 20000-1:2011.
  • Systém riadenia ochrany osobných údajov v cloudoch podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 27018:2019.
Integrovaný systém manažérstva ISM
Systém riadenia informačnej bezpečnosti
ISO/IEC 27001:2013
Systém riadenia IT služieb ISO/IEC 20000 - 1:2011
Systém riadenia ochrany osobných údajov v cloudoch ISO/IEC 27018:2019
Využite naše odborné certifikácie a extra kompetencie
V roku 2016 získal Slovanet ako prvý na Slovensku partnerský status Cisco Cloud and Managed Services Advanced Partner, čo Slovanetu umožňuje poskytovať certifikované Cisco Powered IaaS cloudové služby.
Služby Cisco Powered predstavujú záruku dosiahnutia najlepších realizačných časov, vďaka minimalizácii komplexnosti životného cyklu technológií a zníženiu celkových nákladov a rizík.
Cisco Cloud and Managed
Services Advanced Partner
Dáta neopúšťajú hranice SR
SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V CLOUDOVÝCH SLUŽBÁCH
V prípade, ak účastník využíva služby založené na princípe ukladania dát v cloude, môžu byť služby v závislosti od konkrétneho produktu (napr. cloud:LINK, backup:LINK) poskytované Slovanetom alebo dodávateľom služby (Acronis, Microsoft a pod.), spracúvanie osobných údajov sa riadi zmluvnými podmienkami služby resp. osobitnými (licenčnými) podmienkami dodávateľa služby, s ktorými vyjadrí účastník súhlas pred začatím spracúvania osobných údajov. V závislosti od charakteru služby budú údaje spracúvané Slovanetom a/alebo dodávateľom služby na území EU/EHP. V prípade prenosu osobných údajov do tretích krajín, s ktorým účastník vopred vyjadrí svoj súhlas, Slovanet zabezpečí rovnakú úroveň ochrany osobných údajov ako v krajinách EÚ/EHP.

Podmienky spracúvania osobných údajov v Slovanete
LIKVIDÁCIA OSOBNÝCH ÚDAJOV V CLOUDOVÝCH SLUŽBÁCH
Zánikom zmluvy, ktorej predmetom sú cloudové služby zaniká oprávnenie Slovanetu spracúvať osobné údaje umiestnené v cloude. Slovanet nie je ďalej oprávnený ich uchovávať a je povinný ich zlikvidovať spôsobom, ktorý zabezpečí ich trvalé vymazanie bez možnosti obnovy (napr. demagnetizácia, de-linking, prepísanie), ak všeobecný právny predpis neustanovuje inak alebo sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Kontaktujte nás pre viac informácií
Ak ešte nevyužívate pre svoje IT systémy platformu cloud:LINK, oboznámte sa s jej výhodami a so skúsenosťami našich klientov tu na webstránkach cloudlink.sk a pre bližšie informácie nás kontaktujte.
Ak už ste klientom firemných služieb od Slovanetu, s vašimi otázkami alebo požiadavkami sa obráťte najlepšie priamo na svojho obchodného manažéra zo Slovanetu.
Ďakujeme za váš záujem!
symbol Slovanet logo Slovanet